traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-alemany

Oferim un servei especialitzat en traducció legal alemany-català/espanyol. Els nostres traductors germanòfons natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Alemanya, Suïssa, Àustria…).

En què consisteix una traducció jurídica català-alemany?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-alemany o alemany-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua alemanya han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Alemanya, Suïssa, Àustria

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades alemany<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i alemany.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua alemanya, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma alemany estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Alemanya, Suïssa, Àustria) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla alemany, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a alemany o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i alemanya ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic alemany<>català

Tots els traductors legals de llengua alemanya recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Alemanya, Suïssa, Àustria.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en alemany i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme alemany correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal alemany-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua alemanya?

v

Qui parla alemany?

Els països de parla alemanya, amb gairebé 100 milions de parlants, representen quasi un 6% de l'economia mundial. D'aquests parlants, gairebé el 70% disposa d'accés a Internet. L'alemany (Deutsch en alemany) és llengua oficial a Alemanya, Àustria, Suïssa...

Altres tipus de traducció a alemany

Fes la teva consulta

3 + 11 =

Pressupost de traducció alemany<>català

Breu història de l’idioma alemany 

L'alemany es va formar durant la migració de diversos pobles i va passar a formar part de la família de llengües germàniques.

El terme significa "pertanyent al poble" i fa referència a la seva separació del llatí, com a llengua acadèmica, i del Welsch, la llengua popular romànica. Com a llengua escrita, l'alemany va aparèixer per primera vegada en un document, al final de la seva última etapa evolutiva (fa més de 1000 anys), escrit en alt alemany antic (de 750 a 1050).

L'etapa intermèdia, alt alemany mitjà i baix alemany mitjà (de 1050 a 1500) es caracteritza per la pèrdua de les vocals finals i intermèdies ( "nd"), l'inici de la diftongació (formació de les dobles vocals: "au", "ei", "eu") i també per la monoftongació parcial. Amb l'expansió cap a l'est (colonització), van sorgir els primers intents de trobar una forma escrita supravernácula de l'alt alemany.

En l'etapa més recent, nou baix alemany i nou alt alemany, es va formar a l'est (regió de l’Elba) una llengua escrita de l'alt alemany que es va estendre per tot l'àrea germanòfona gràcies a la traducció de la Bíblia de Luter ( "Sächsisches Kanzleideutsch ") i la invenció de la impremta. El nou baix alemany va passar a ser, durant aquesta etapa d'evolució, un dialecte.

En general es distingeixen tres grups dialectals de l'alemany: Alemany baix, mitjà i alt.

Promoción -10%

Consigue tu cupón con un 10% de descuento en tu primer encargo de traducción. Canjéalo en nuestro formulario online.

¡Gracias! Pronto recibirás tu cupón de descuento.