traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-anglès

Oferim un servei especialitzat en traducció legal anglès-català/espanyol. Els nostres traductors angloparlants natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Austràlia, Canadà, Estats Units, Regne Unit…).

En què consisteix una traducció jurídica català-anglès?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-anglès o anglès-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua anglesa han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Austràlia, Canadà, Estats Units, Regne Unit

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades anglès<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i anglès.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua anglesa, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma anglès estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Austràlia, Canadà, Estats Units, Regne Unit) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla anglès, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a anglès o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i anglesa ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic anglès<>català

Tots els traductors legals de llengua anglesa recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Austràlia, Canadà, Estats Units, Regne Unit.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en anglès i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme anglès correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal anglès-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua anglesa?

v

Qui parla anglès?

Avui dia, l'anglès (English en anglès) és l'idioma majoritari en l'economia internacional i les tecnologies de la informació, a més de ser la llengua vehicular del comerç mundial. L'anglès és llengua oficial a 45 països amb 340 milions de parlants nadius. 600 milions de persones parlen també anglès com a segon idioma.

Altres tipus de traducció a anglès

Fes la teva consulta

1 + 3 =

Pressupost de traducció anglès<>català

Breu història de l’idioma anglès 

L’anglès pertany a el grup germànic occidental de la família de llengües indoeuropees.

Anglès antic (segles V a XI)

El desembarcament dels anglosaxons i frisons va fer que els dialectes celtes fossin expulsats de les illes britàniques. El anglosaxó, fortament influït pel danès, va derivar en l'anglès antic, una forma escrita amb normes escrites.

Anglès mitjà (de 1066 a 1500):

Al segle XI, amb el desembarcament dels normands i el predomini del francès a la cort i a l'administració, l'anglès va esdevenir la llengua de poble "pla".  Fortament influït pel francès, va recuperar la seva predominança a escoles, tribunals i bufets d'advocats durant segle XIV, sota la influència determinant del dialecte londinenc.

Nou anglès (a partir de 1500):

Amb les obres de Shakespeare i les conquestes dels mariners anglesos, l'època isabelina va suposar la supremacia de l'anglès tant a la literatura com en el comerç, i va desplaçar el francès com a lingua franca internacional.