traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-basc

Oferim un servei especialitzat en traducció legal basc-català/espanyol. Els nostres traductors euskalduns natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (País Basc…).

En què consisteix una traducció jurídica català-basc?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-basc o basc-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua basca han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara País Basc

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades basc<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i basc.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua basca, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma basc estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, País Basc) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla basc, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a basc o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i basca ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic basc<>català

Tots els traductors legals de llengua basca recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a País Basc.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en basc i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme basc correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal basc-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Fes la teva consulta

13 + 14 =

Pressupost de traducció basc<>català

Breu història de l’idioma basc 

El basc (també anomenat èuscar o euskera) és una llengua sense parents lingüístics coneguts, parlada per unes 660.000 persones, principalment al País Basc (Euskal Herria) al nord d'Espanya i el sud-oest de França.
Una forma ancestral de basc coneguda com a llengua aquitana apareix en inscripcions romanes d'Aquitània, al sud-oest de França. Les inscripcions consisteixen en noms de persones i déus, i van ser escrites durant els segles I i II dC.

El euskera o basc va aparèixer per primera vegada escrit en textos religiosos llatins, les Glosses Emilianenses, que daten de segle XI. El primer llibre publicat en basc va ser una col·lecció de poemes titulada Linguae Vasconum Primitiae, publicada per Bernard Detchepare el 1545.

Durant segles no hi va haver una ortografia estàndard, i el basc s’escrivia amb convencions ortogràfiques romàniques complementades amb altres signes per representar sons no presents a les llengües romàniques. El 1964 la Reial Acadèmia de la Llengua Basca (Euskaltzaindia) va publicar una nova normativa ortogràfica, que va trobar certa resistència a del principi, però que ara gairebé tothom utilitza.