traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-espanyol

Oferim un servei especialitzat en traducció legal espanyol-català/espanyol. Els nostres traductors castellanoparlants natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Argentina, Colòmbia, Espanya, Mèxic…).

En què consisteix una traducció jurídica català-espanyol?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-espanyol o espanyol-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua espanyola han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Argentina, Colòmbia, Espanya, Mèxic

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades espanyol<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i espanyol.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua espanyola, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma espanyol estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Argentina, Colòmbia, Espanya, Mèxic) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla espanyol, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a espanyol o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i espanyola ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic espanyol<>català

Tots els traductors legals de llengua espanyola recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Argentina, Colòmbia, Espanya, Mèxic.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en espanyol i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme espanyol correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal espanyol-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua espanyola?

v

Qui parla espanyol?

L'espanyol o castellà és idioma oficial a 20 països, amb 332 milions de parlants nadius i molts dialectes que poden variar àmpliament. Després de l'anglès, el castellà és l'idioma més important de l'economia mundial.

Altres tipus de traducció a espanyol

Fes la teva consulta

4 + 2 =

Pressupost de traducció espanyol<>català

Breu història de l’idioma espanyol 

L'espanyol o castellà pertany al grup llengües romàniques occidentals. Es va formar a partir del llatí vulgar durant l'etapa d'ocupació romana, i de llengües celtes i ibèriques desplaçades.

Com a llengua literària es va imposar el castellà, tot i que hi ha diferents dialectes com l'andalús, l'aragonès, el lleonès i altres.

A Amèrica Llatina el espanyol va rebre influències de les llengües indígenes, de manera que tot i que la gramàtica és gairebé idèntica, els accents i l'argot popular són bastant diferents entre si.

A Llatinoamèrica, la terminologia tècnica procedeix directament de l'anglès, de manera que a l'ordinador a Espanya se l'anomena "ordenador", però a l'Argentina es diu "computadora".