traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-danès

Oferim un servei especialitzat en traducció legal danès-català/espanyol. Els nostres traductors danesos natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Dinamarca…).

En què consisteix una traducció jurídica català-danès?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-danès o danès-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua danesa han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Dinamarca

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades danès<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i danès.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua danesa, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma danès estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Dinamarca) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla danès, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a danès o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i danesa ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic danès<>català

Tots els traductors legals de llengua danesa recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Dinamarca.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en danès i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme danès correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal danès-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Fes la teva consulta

3 + 9 =

Pressupost de traducció danès<>català

Breu història de l’idioma danès 

El danès pertany a la branca nord-oriental del grup de llengües germàniques, i es diferencia del suec pel seu accent tonal, les síl·labes finals i l'abundància de consonants sonores.

Es divideix en quatre grups dialectals, el Sjællandsk, el Jysk, el Bornholmsk i el Fynsk, que són molt diferents entre si. Gràcies a la supremacia de Copenhaguen durant l'època de la Reforma, va passar a ser una llengua escrita, amb fortes influències de l'alt alemany i del baix alemany.