traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-grec

Oferim un servei especialitzat en traducció legal grec-català/espanyol. Els nostres traductors grecoparlants natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Grècia, Xipre…).

En què consisteix una traducció jurídica català-grec?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-grec o grec-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua grega han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Grècia, Xipre

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades grec<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i grec.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua grega, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma grec estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Grècia, Xipre) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla grec, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a grec o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i grega ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic grec<>català

Tots els traductors legals de llengua grega recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Grècia, Xipre.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en grec i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme grec correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal grec-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua grega?

v

Qui parla grec?

Els 3.500 anys de tradició lingüística i escrita ininterrompuda de Grècia constitueixen el bressol de la cultura occidental. El grec (Ελληνική γλώσσα en grec) té més de 10 milions de parlants nadius, dels quals 5 milions tenen accés a Internet. El grec es parla a Grècia, Xipre i en algunes regions d'Itàlia.

Altres tipus de traducció a grec

Fes la teva consulta

11 + 7 =

Pressupost de traducció grec<>català

Breu història de l’idioma grec 

El grec és una branca independent de la família de les llengües indoeuropees. La llengua escrita i parlada s'ha conservat ininterrompudament des de mitjans de segle II abans de Crist. Durant el període hel·lenístic es va crear una llengua comuna anomenada koiné.

El grec i el xinès són les llengües escrites vives més antigues del món.