traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-hebreu

Oferim un servei especialitzat en traducció legal hebreu-català/espanyol. Els nostres traductors hebreus natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Israel…).

En què consisteix una traducció jurídica català-hebreu?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-hebreu o hebreu-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua hebrea han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Israel

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades hebreu<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i hebreu.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua hebrea, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma hebreu estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Israel) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla hebreu, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a hebreu o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i hebrea ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic hebreu<>català

Tots els traductors legals de llengua hebrea recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Israel.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en hebreu i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme hebreu correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal hebreu-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Fes la teva consulta

3 + 8 =

Pressupost de traducció hebreu<>català

Breu història de l’idioma hebreu 

L'hebreu forma part del grup de llengües semítiques cananees. Va ser l'idioma dels primers jueus, però a partir del 586 a.C. va començar a ser reemplaçat per l’arameu. Cap a l'any 200 d.C. l'ús de l'hebreu com a idioma quotidià va deixar d'existir, però seguia sent utilitzat per a funcions literàries i religioses, així com de lingua franca entre els jueus de diferents països.

A mitjans el segle XIX es van fer els primers esforços perquè l'hebreu ressorgís com a llengua quotidiana. La persona que més es va involucrar va ser Eliezer Ben Yehuda (1858-1922). Va ser el primer a utilitzar exclusivament l'hebreu a casa, i va promoure el seu ús també a les escoles.

Avui dia, l'hebreu és parlat per uns 5 milions de persones, principalment a Israel, on és idioma oficial juntament amb l'àrab. En total, 2 milions de persones parlen hebreu a Alemanya, Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Estats Units, França, Cisjordània i Gaza, Panamà i Regne Unit.