traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-letó

Oferim un servei especialitzat en traducció legal letó-català/espanyol. Els nostres traductors letons natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Letònia…).

En què consisteix una traducció jurídica català-letó?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-letó o letó-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua letona han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Letònia

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades letó<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i letó.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua letona, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma letó estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Letònia) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla letó, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a letó o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i letona ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic letó<>català

Tots els traductors legals de llengua letona recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Letònia.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en letó i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme letó correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal letó-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua letona?

v

Qui parla letó?

El letó (latviešu valoda, en letó) és la llengua oficial de Letònia. No obstant això, com en la majoria de les antigues repúbliques soviètiques, el rus té una importància considerable, sobretot a causa de la immigració. El 60% dels letons té accés a Internet.

Altres tipus de traducció a letó

Fes la teva consulta

7 + 11 =

Pressupost de traducció letó<>català

Breu història de l’idioma letó 

Juntament amb el lituà, el letó és un dels dos idiomes vius de les llengües bàltiques, que pertanyen a la família de les llengües indoeuropees. Una peculiaritat del letó és la diversificació de la flexió, en clar contrast amb la resta de llengües indoeuropees.

Els primers documents escrits del segle XVI van ser redactats per Albrecht de Brandenburg (Duc de Prússia). La llengua letona fa servir l'alfabet llatí. Si bé l'ortografia es va basar inicialment en l'alemany, una reforma ortogràfica duta a terme a principis del segle XX va requerir la introducció de caràcters diacrítics.