traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-lituà

Oferim un servei especialitzat en traducció legal lituà-català/espanyol. Els nostres traductors lituans natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Lituània…).

En què consisteix una traducció jurídica català-lituà?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-lituà o lituà-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua lituana han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Lituània

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades lituà<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i lituà.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua lituana, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma lituà estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Lituània) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla lituà, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a lituà o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i lituana ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic lituà<>català

Tots els traductors legals de llengua lituana recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Lituània.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en lituà i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme lituà correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal lituà-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua lituana?

v

Qui parla lituà?

Amb 3,4 milions d'habitants, Lituània és l'estat més poblat de les repúbliques bàltiques. El 60% dels lituans tenen accés a Internet. L'idioma nacional és el lituà (lietuvių kalba en lituà), parlat per gairebé 2,5 milions de persones.

Altres tipus de traducció a lituà

Fes la teva consulta

3 + 2 =

Pressupost de traducció lituà<>català

Breu història de l’idioma lituà 

Es considera que el lituà és una llengua particularment arcaica de la família de llengües indoeuropees, ja que ha conservat el seu ampli ús de les flexions. Juntament amb el letó, és un dels dos últims representants vius de les llengües bàltiques.

El lituà utilitza l'alfabet llatí, modificat amb caràcters especials. El primer document escrit data del segle XVI.  Al segle XIX, el professor August Schleicher de Praga va contribuir en gran mesura a l'estudi de la llengua lituana. En aquesta època encara existien tres dialectes lituans que competien pel domini lingüístic.

El lituà estàndard utilitzat avui en dia va evolucionar a partir del dialecte del sud-oest, i es va convertir en llengua nacional després de la primera independència de Lituània el 1918.