traduccions jurades

Traducció jurada de certificats de matrimoni

Realitzem traduccions jurades dels teus certificats o partides de matrimoni per presentar-les al Registre Civil d’Espanya o de qualsevol país. Les traduccions jurades d’un traductor jurat del Ministeri i de la Generalitat de Catalunya són vàlides per a l’Administració.

Traducció jurada de certificats de matrimoni

Certificats de matrimoni dels EUA i del Regne Unit

Les partides de matrimoni que s’expedeixen als Estats Units, a l’igual que els certificats de naixement, solen ser formularis molt extensos amb dades molt concretes sobre els cònjuges, com el domicili o la professió, així com les dades completes de la persona que va oficiar el matrimoni i dels testimonis.

Al Regne Unit, per contra, els certificats de matrimoni solen ser més simples i només contenen les dades essencials dels contraents, el nom dels testimonis, de l’oficiant i el lloc on es va realitzar la cerimònia.

A Espanya, les partides de matrimoni les expedeix el Registre Civil seguint un format igual a tot l’estat similar a altres certificats com el de naixement, amb una columna a la part esquerra on s’inscriuen les notes marginals.

Si has de traduir certificats de matrimoni, naixement o defunció, consulta amb nosaltres els preus de traducció a cada idioma i els terminis de lliurament. Traduïm documents oficials de Registre Civil als principals idiomes, com anglès, francès, italià, portuguès o alemany. Les traduccions certificades són vàlides en altres països (Alemanya, Itàlia, França, Portugal, Regne Unit …).