traduccions jurades

Traduccions jurades (oficials)

Traduccions amb validesa oficial en qualsevol llengua. Aquest tipus de traduccions també s’anomenen traduccions certificades o oficials. Depenent de la combinació lingüística, la manera d’acreditar la validesa de la traducció pot variar.

traduccions jurades professsionals

Què és una traducció jurada?

Les traduccions jurades s’hauran de lliurar en suport paper. Per llei, aquestes traduccions han de portar la signatura del traductor, el segell oficial que s’hagi enregistrat al Ministeri d’Afers Exteriors, i la certificació en què es dóna fe que la traducció és fidel a l’original. No és obligatori que les traduccions jurades s’imprimeixin en paper timbrat, encara que molts traductors ho fan per donar-li al document una aparença d’oficialitat.

És important no confondre traducció jurada amb traducció jurídica: encara que moltes de les traduccions jurades que es realitzen solen ser de temes jurídics, és molt habitual certificar traduccions de patents, prospectes de productes farmacèutics o informes tècnics que es presenten com a proves pericials en un judici o per qualsevol motiu davant l’Administració. A ESmedo, les traduccions jurades s’encarreguen a traductors especialitzats en traducció jurídica, tècnica o mèdica, segons el cas.

Qui signa les traduccions jurades?

A Espanya, les traduccions oficials les signen els traductors jurats, nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors, com a únics professionals independents amb capacitat per a realitzar aquest tipus de traducció.

A Catalunya, els traductors jurats des de i cap al català són nomenats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En altres països, els traductors jurats reben el seu títol d’un tribunal (com a Alemanya). Al Regne Unit, per contra, les traduccions oficials solen passar per un Notari Públic, encara que en molts casos és suficient amb identificar el traductor, ja que no existeix cap registre oficial.

Els serveis d’un traductor/intèrpret jurat també s’amplien a traduccions orals o interpretacions. El nomenament del Ministeri i de la Generalitat habilita tant per traduir documents escrits com per assistir a la comunicació entre dues o més persones. En els expedients de matrimoni en què un o ambdós cònjuges no parlen espanyol, el jutge o funcionari pot sol·licitar que un intèrpret jurat assisteixi a l’acte per fer possible la comunicació entre totes les parts. D’aquesta manera, es garanteix la seguretat jurídica. En judicis amb parts que no parlin ni castellà ni català, es fa imprescindible la presència d’intèrprets jurats, encara que és cert que el jutge sempre té l’última paraula i pot decidir qui exercirà d’intèrpret.

És important destacar que la Generalitat de Catalunya distingeix entre traductor jurat i intèrpret jurat, i un traductor pot estar habilitat per a la traducció escrita però no per l’oral.

Les traduccions jurades no ha de ser de major qualitat que les traduccions simples. Quan es signa una traducció i el traductor s’identifica, aquest traductor jurat assumeix tota la responsabilitat i serà aquest qui respongui en cas d’errors, inexactituds i desviacions del text original. Actuen com a fedataris de la traducció.

Les traduccions jurades les poden sol·licitar tant organisme oficials com institucions o empreses privades. L’obligatorietat de presentar una traducció oficial pot estar imposada per llei (per exemple, per a una convocatòria a un beca o una plaça de funcionari) o estar subjecta al criteri de la persona que rep el document i ho accepta com a vàlid per iniciar un tràmit.

El traductor jurat no podrà normalment aconsellar sobre quina documentació traduir, de manera que primer haurà de assegurar-se quins documents requereixen traducció jurada. Les traduccions signades per un traductor jurat del Ministeri no necessiten certificació notarial en territori espanyol, però si les traduccions es presenten en un altre país, s’haurà d’assegurar primer que l’organisme les accepta.

En aquest cas, el més convenient és sol·licitar una Postil·la de la Haia: un cop lliurada la traducció, haurà d’acudir a un notari perquè validi la signatura del traductor i, posteriorment, sol·licitar una postil·la per al país de destinació.

Financer

Auditories

Balanços comptables

Informes anuals

Certificats acadèmics

Expedients

Títols

Convalidacions

Homologacions

 

Escriptures notarials

Testaments

Escriptures de compravenda

Declaracions jurades

Poders

Postil·les

Registre Civil

Certificats de naixement

Partides de matrimoni

Declaracions de divorci

Fes la teva consulta

13 + 2 =