traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-maltès

Oferim un servei especialitzat en traducció legal maltès-català/espanyol. Els nostres traductors maltesos natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Malta…).

En què consisteix una traducció jurídica català-maltès?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-maltès o maltès-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua maltesa han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Malta

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades maltès<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i maltès.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua maltesa, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma maltès estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Malta) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla maltès, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a maltès o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i maltesa ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic maltès<>català

Tots els traductors legals de llengua maltesa recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Malta.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en maltès i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme maltès correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal maltès-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua maltesa?

v

Qui parla maltès?

L’autoglotònim de maltès és il-Malti. El petit estat insular de Malta té gairebé 400 mil habitants. El 60% de la població té accés a Internet. Els idiomes oficials són l'anglès i el maltès. L'italià també exerceix una influència notable a Malta.

Altres tipus de traducció a maltès

Fes la teva consulta

13 + 10 =

Pressupost de traducció maltès<>català

Breu història de l’idioma maltès 

El maltès és l'únic idioma de la família de llengües semítiques que està oficialment alfabetitzat en llatí.

El maltès va evolucionar a partir de l'àrab magribí. El vocabulari també està fortament influït per l'italià de Sicília. L'alfabet i la gramàtica es basen en el llatí. El maltès és una llengua oficial d'alt valor simbòlic per a la identitat nacional. No obstant això, l'italià i l'anglès són majoritaris en el dia a dia.