traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-coreà

Oferim un servei especialitzat en traducció legal coreà-català/espanyol. Els nostres traductors coreans natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Corea del sud…).

En què consisteix una traducció jurídica català-coreà?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-coreà o coreà-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua coreana han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Corea del sud

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades coreà<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i coreà.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua coreana, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma coreà estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Corea del sud) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla coreà, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a coreà o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i coreana ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic coreà<>català

Tots els traductors legals de llengua coreana recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Corea del sud.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en coreà i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme coreà correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal coreà-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua coreana?

v

Qui parla coreà?

75 milions de persones a Corea del Nord i del Sud parlen coreà (한국어 en coreà). Els 25 milions de coreans del nord no tenen cap paper ni a Internet ni en l'economia mundial, mentre que a Corea de Sud, que representa el 2% de l'economia mundial, més de l'80% tenen accés a Internet.

Altres tipus de traducció a coreà

Fes la teva consulta

13 + 2 =

Pressupost de traducció coreà<>català

Breu història de l’idioma coreà 

Fins al segle VII, el coreà s'escrivia amb caràcters xinesos, que no obstant això no són aptes per a llengües aglutinants, per la qual cosa es va desenvolupar un alfabet sil·làbic. Al segle XV es va crear l'alfabet que encara avui s'utilitza, el Hangul, una creació totalment nova que finalment es va imposar al segle XX.

El coreà el parlen al voltant de 63 milions de persones a Corea de Sud, Corea del Nord, Xina, Japó, Uzbekistan, Kazakhstan i Rússia. No se sap amb certesa la relació entre el coreà i altres llengües, encara que alguns lingüistes creuen que forma part de les llengües altaiques. Gramaticalment, el coreà és molt similar al japonès i prop del 70% del seu vocabulari prové del xinès.