traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-hongarès

Oferim un servei especialitzat en traducció legal hongarès-català/espanyol. Els nostres traductors hongaresos natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Hongria…).

En què consisteix una traducció jurídica català-hongarès?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-hongarès o hongarès-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua hongaresa han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Hongria

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades hongarès<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i hongarès.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua hongaresa, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma hongarès estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Hongria) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla hongarès, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a hongarès o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i hongaresa ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic hongarès<>català

Tots els traductors legals de llengua hongaresa recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Hongria.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en hongarès i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme hongarès correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal hongarès-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua hongaresa?

v

Qui parla hongarès?

Aproximadament uns 15 milions de persones parlen hongarès (magyar nyelv en hongarès) com a parlants nadius. L'hongarès, també anomenat magiar, es parla a Hongria i algunes regions d'Eslovàquia, Romania, Eslovènia o Croàcia.

Altres tipus de traducció a hongarès

Fes la teva consulta

3 + 1 =

Pressupost de traducció hongarès<>català

Breu història de l’idioma hongarès 

L'hongarès és l'única llengua parlada a Europa Central que no pertany a la família de les llengües indoeuropees. Aquesta és una de les raons per les que es considera una llengua molt difícil d'aprendre. Es calcula que hi ha uns 15 milions de parlants nadius d'hongarès, dels quals uns 10,2 milions viuen a Hongria.

Juntament amb el finlandès i l'estonià, l'hongarès és un dels representants europeus de les llengües ugrofinesas, tot i que l'hongarès és molt diferent de les altres dues. L'origen d'aquest grup lingüístic encara no està clar.

Els primers documents escrits de la llengua hongaresa es remunten al segle XIII.  L'hongarès s'escriu amb caràcters llatins.

Promoción -10%

Consigue tu cupón con un 10% de descuento en tu primer encargo de traducción. Canjéalo en nuestro formulario online.

¡Gracias! Pronto recibirás tu cupón de descuento.